hekim haklari derneği
hekimhaklari facebook
hekimhaklari facebook
MALPRAKTİS YASASI AYAKÜSTÜ ÇIKARILAMAZ
MALPRAKTİS YASASI AYAKÜSTÜ ÇIKARILAMAZ


MALPRAKTİS YASASI AYAKÜSTÜ ÇIKARILAMAZ

 

21.07.2020 Tarihinde TBMM Başkanlığı Web sitesine yüklenen TIBBİ HİZMETLERİN KÖTÜ UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KANUN TEKLİFİ ile alakalı HEKİM HAKLARI PLATFORMU olarak yaklaşımımız ve düşüncelerimiz şu şekildedir;

Hekimliği ve hekimleri yakından ilgilendiren son derece hassas ve önemli bir konu hakkında yeterince hazırlık yapılmadan, konunun taraflarından görüş alınmadan ve etraflı bir çalışma yapılmadan söz konusu kanun teklifinin sunulduğu kanaatindeyiz.

Hekimliğin ve hekimlerin lehine olan düzenlemelere, saha gerçeklerini ve hekimlerin hissiyatlarını bilen bir platform olarak her türlü katkıyı verme ve bu nevi çalışmaların içerisinde yer alma noktasında ön yargısız olarak hep var olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Daha öncede bu tasarıya benzer çalışmalar yapılmış ve tasarılar hazırlanmıştı. Fakat bu güne kadar bu çalışmalar ne yazık ki hep kadük kaldı. Bu tür önemli ve spesifik hususların konsensusla, konunun tüm detaylarını inceleyerek, konunun taraflarının da görüşü alınarak, siyaset üstü bir yaklaşımla hazırlanması gerektiğini ve bu kapsamda her türlü çalışmaya destek olacağımızı bildirmek isteriz.

Teklifle ilgili olarak;

1- Tabip Odaları, Meslek örgütleri, saha uygulamalarına hakim hukukçular, hukuk fakültelerinin tıp ile alakalı ceza-idare-tazminat hukuku alanından hocaların da hazır olacağı, ortak akıl ve çok paydaşlı yapılacak bir çalışmanın çok daha faydalı olacağını,

2- Tasarının eksik ve hatalı kısımlarının da bu suretle ikmal ve tasnif edilebileceğini,

3- Her ne kadar çalışmadan tüm sağlık meslek mensuplarına havi bir çalışma niyeti sezilse de çalışmanın dar bir çerçevede yalnızca hekim özelinde ve daha ziyade müeyyide maddeleri içermekte ve ayrıca kullanılan dil de rahatsız edici üsluptadır. Bu sebeple müspet bir dil ve yaklaşımla tekrar kaleme alınması gerektiğini,

4- Tanımlar kısmında davalarda bolca kullanılan bazı kavramların eksik kalmış olduğu ve tamamlanması gerektiğini,

5- Meri mevzuat ile çakışmalar olduğu, bir kısmının tekrar, bir kısmının aynı bir kısmının da daha farklı kaleme alındığı, bu durumda uygulamada karışıklık doğabileceğini,

6- Online muayenelerin Covid-19 salgınında yaygın uygulama alanı bulmasına rağmen dile getirilmediğini,

7- Uygulamada yaygın olan aydınlatılmış onam yerine kullanılan bilgilendirilerek izin alma”  ibaresinin kafa karışıklığı yaratacağını,

8- Vekil hekim kavramının uygulamada kullanılmayan bir kavram olması hasebiyle gereksiz kavram kargaşasına sebebiyet vereceğini, ve bu tanımlanmamış kelimenin kargaşa çıkaracağını,

9- Vekil hekime hastayı yazılı teslim etmenin pratik karşılığının olamayacağını,

10- Malpraktisten, öncelikle çalışılan kurum ve kuruluşun sorumlu olması hali düzenlenmiş olmakla beraber devam eden maddelerde müşterek ve müteselsil sorumluluktan bahsedilmiş olmasının tenakuz teşkil ettiğini,

11- Hekimle birlikte çalışan sağlık personelinin sorumluluğunun hekime yüklenilemeyeceğini,

12- Tasarının oldukça fazla sayıda ceza maddelerine yer vermesi sebebiyle olumsuz bir tasarı olduğunu değerlendiriyoruz. Oysa Türk Ceza Kanunu tasarıda atıf yapılan birçok düzenlemeye zaten haizdir. Yeni bir suç tanımlanacak ise tipiklik önemli olduğundan yeniden kaleme alınması gerektiğini,

13- Ağır para cezası” , cezalar bölümde yer almış ve hapis cezası ile aynı maddede yer almaktadır ancak itiraz için kabahatler kanununa atıf yapılmaktadır, oysa meri hukuk sistemimizde idari para cezası” ve “ adli para cezası” farklı mantıkla düzenlenmektedir. Terminoloji hukuk sistematiğine uygun olmalıdır. İdari para cezası ile hapis cezasının aynı maddede yer almasının hukuk sistematiğimize uygun olmaması bir tarafa uygulamada da karışıklığa yol açacağını,

14- Ceza kısmında hasta haklarına uymama” şeklinde bir suç tanımlanmış ancak hasta haklarının nelerden ibaret olduğu ve ne şekilde uyulmayacağı tanımlanmadığından kanunilik” ilkesine aykırı olduğunu,

15-  Uzlaştırma üst kurulu” kurularak görevleri tanımlanmıştır. Kurul, tüm meslekler açısından malpraktis iddialarını inceleyecektir. Ancak Kurulun oluşumunda diğer meslek temsilcilerine yer verilmemiştir. En azından tıbbi uygulamayı yapan meslek mensubuyla aynı meslek ve akademik unvana sahip bir üye bulundurulacağının yazılmasının gerekli olduğu,

16- Üst uzlaştırma kurulu daha önce KHK ile konulmuş ancak çalışmadığı için kapatılmış idi. Bu nedenle kurulun sulh sağlaması ile ilgili fikre katılmakla beraber sisteminin iyi kurgulanması gerektiği,

17- Sigortayla ilgili maddeler de saha pratiğine uygun olarak yeniden kaleme alınmalıdır. Hekim mesleki mesuliyet sigortası (talep esaslı sigorta) çok sorunlu bir poliçe modelidir. Örneğin mesleki faaliyetin bırakılması sonrası sadece 2 yıl koruma sağladığı, üstelik bu korumanın son yıla ilişkin olduğu, geriye doğru ve ileriye doğru 10 yıllık koruma sağlamadan emekli olmanın risk oluşturacağı hususunun gözden kaçırıldığı.

18- Tıbbi hizmetlere ticari yön verilmesi başlıklı kısımda ticari tanıtımlara engel olacak genişlikte yer verilmemiştir. Uygulamada sosyal medya hesaplarında hastaların mahrem yerleri kapatılmadan ve kimliği gizlenmeden dahi yapılan ameliyatlar ile ilgili görseller paylaşılmaktadır. Bu düzenlemenin bu gibi etik dışı uygulamalara engel olma kabiliyetine haiz olmadığı,

19- Hangi maddelerin yönetmelikle detaylandırılacağı belirtilmemiş, sadece bir yönetmelik maddesi konulmuştur. Bu durumun da kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceği

Görüş, kanaat ve düşüncesindeyiz.

Hekimlik mesleği kaybedilen itibarın yanında yasal olarakta ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Hekimleri ve sağlık çalışanlarını koruması, hastaların nitelikli hizmet almasını sağlaması gereken bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu aşikârdır. Hekimlerin karşılaştıkları sorunlar bu alanda ihtisaslaşmış kişi ve mahkemeler tarafından değerlendirilmelidir. Hastanın hakkını koruyup adalete güvenini artıran nitelikte kısa sürede sonuçlanacak sağlık çalışanının mağdur edilmediği yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Bu kadar önemli ve hassas konunun yeterli bir çalışma yapılmadan tarafların görüşü alınmadan meclise sunulması kabul edilemez.  MALPRAKTİS YASASI AYAKÜSTÜ ÇIKARILAMAZ.  Tarafların görüşleri alınmadan, multidisiplineer toplantılar yapılmadan çıkarılacak kanun telafisi imkansız mağduriyetlere yol açacaktır. Bu nedenle Hekim Hakları Platformu olarak talebimiz; Derhal yasa teklifi geri çekilmeli ve tarafların görüşlerini sunacağı bir çalışma başlatılmalıdır.”

lasaten; Derneğimiz, mesleki kazanımlarımızdan ödün vermeden fakat güncel sorunları da görmeden gelmeyerek, çözümcül, müspet, kamu sağlığını ve hekimlik mesleğimizi daha da ileri taşımak adına dün olduğu gibi bugün de her türlü desteği vermeye, her türlü çalışmada yer almaya hazır ve nazırdır.

Kamuoyunun dikkatine sunulur...

Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA

Hekim Hakları Platformu Başkanı

Hekim Hakları Derneği Başkanı

 

Not: Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen Derneğimiz avukatı Av. Arb. Nesrin ÖZKAYA ve Hekim Hakları Platformu yönetim adayı Dr. Av. Ahmet ERÇEKe katkılarından dolayı teşekkür ederim.


Diğer Haberler
HEKİMLER MAAŞLARI İLE ANILMAK İSTEMİYOR!
HEKİM HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA OP. DR. MUSTAFA ŞENER SEÇİLDİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) MEVZUATINA UYUM BİLGİLENDİRME NOTU
HEKİM HAKLARI PLATFORMU BAŞKANI PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA’ NIN 15 AĞUSTOS 2020 İTO GENEL KURUL KONUŞMASI
MALPRAKTİS YASASI AYAKÜSTÜ ÇIKARILAMAZ
ODALARA NİSBİ TEMSİL SİSTEMİ GETİRİLMELİ
Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA'nın Uyarıları
GÜNCEL COVID-19 TEMASI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(05.04.2020)
HABERTÜRK: HEKİM HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA ''DOKTORLARA HER 5-7 GÜNDE BİR TEST İSTİYORUZ''
ŞİKAYET VE ŞİDDET KORKUSU GENÇ DOKTORLARI HASTAYLA FAZLA YÜZ YÜZE GELMEYECEKLERİ BRANŞLARA YÖNELTİYOR
HEKİM HAKLARI DERNEĞİ' NDEN ÇAĞRI: DOKTORLARA SAHİP ÇIKIN
SAĞLIKTA ŞİDDET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SAĞLIKTA ŞİDDET NEDENİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI
TIBBİ MALPRAKTİS & SİGORTA & DAVA YÖNETİMİ (SİGORTA HEKİMİ KORUYOR MU?)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan TÜKEK'i Ziyaret
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU
HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI HEKİMLERE TAM KORUMA SAĞLIYOR MU ?
YENİ SAĞLIK BAKANIMIZA ZİYARET
 
 
doktoryaninda.com Sağlık Bakanlığı İstanbul Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği
ANA SAYFA KURUMSAL SEKTÖR HABERLERİ FAALİYETLER HUKUK-MEVZUAT ÜYELİK FORMU GALERİ BİZE DANIŞIN İLETİŞİM
Haseki Sultan, Küpeşteciler Sk. No:7, 34096 Fatih/İstanbul, Türkiye
Tel: 0505 366 0 443 / Faks: 0505 366 0 443
hekimhaklarider@gmail.com

Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.hekimhaklaridernegi.org